آمار کلی

کد ملی: 181919XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طعم سازان آینده پیشوا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/15 تا کنون
بازرس اصلی فعال 1392/08/14 تا کنون
کسری بلور آریا بازرس اصلی خارج شده 1392/06/12 تا 1393/11/19
آذر بلور پارسیان بازرس علی البدل فعال 1389/10/13 تا کنون