آمار کلی

کد ملی: 325738XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاکان اعتماد آرکا مدیرعامل فعال 1395/10/06 تا کنون