آمار کلی

کد ملی: 119966XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کمند گستران جاوید رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/28 تا کنون