آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معدنی قزل داغ آذرشهر به شماره ثبت 216 پیرو نامه شماره 13621/27 بازرس اصلی فعال 1382/07/26 تا کنون