آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل دریایی فتح بوشهر گروه 2843 سهامی خاص به شماره ثبت 6423 و بازرس اصلی خارج شده 1390/09/13 تا 1392/10/30