آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیمیا پلاست خوزستان بازرس علی البدل خارج شده 1385/12/23 تا 1398/08/20