آمار کلی

کد ملی: 393457XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیرو انرژی ماراب مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/08 تا کنون