آمار کلی

کد ملی: 657998XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گلستان لاله شمس عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/02/06 تا 1398/10/20