آمار کلی

کد ملی: 229520XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زیارتی شوق پرواز یار عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/01 تا کنون