آمار کلی

کد ملی: 181903XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه کژال نارگان عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/14 تا کنون