آمار کلی

کد ملی: 003640XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی و بازرگانی پارمین جامه نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/12 تا کنون
فرهنگی ورزشی چکاد ورزش عضو هیئت مدیره فعال 1394/02/05 تا کنون