آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات پمپ بنزین 251 خانمیرزا توزیعی ثبت شده شماره 310 که کلاً طی نامه شماره 936 رت بازرس علی البدل فعال 1380/01/30 تا کنون