آمار کلی

کد ملی: 053341XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحاد گلخانه داران استان مرکزی رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/17 تا کنون