آمار کلی

کد ملی: 015050XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آدرین پارت کارن مدیرعامل فعال 1397/11/24 تا کنون