آمار کلی

کد ملی: 038227XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات درخشان گوهر یاران بازرس اصلی فعال 1394/08/07 تا کنون