آمار کلی

کد ملی: 520953XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لیزینگ آتیه الوند رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/10/13 تا 1394/10/27