آمار کلی

کد ملی: 128793XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن مهربانی با طبیعت فیروزه ای اصفهان بازرس علی البدل فعال 1397/11/30 تا کنون