آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قزل الای شاهاندشت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1382/09/08 تا 1390/07/16