آمار کلی

کد ملی: 128425XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آلومینیوم کار سپاهان نوین مدیرعامل فعال 1397/07/10 تا کنون
گلپوش اسپادان عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/11/25 تا 1393/03/07