آمار کلی

کد ملی: 432098XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه شرکتهای عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/23 تا کنون
کشاورزی و مرغداران مهر دانه قزوین عضو هیئت مدیره فعال 1395/09/17 تا کنون
اتحادیه سراسری شرکتهای بازرس اصلی فعال 1390/05/02 تا کنون