آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی باغداران کوثر استان فارس بازرس اصلی خارج شده 1394/04/10 تا 1395/11/17