آمار کلی

کد ملی: 330974XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات حفاظتی و مراقبتی نظم پارتیان صدرا رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/07/14 تا 1396/08/23