آمار کلی

کد ملی: 574892XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابداران شهرستان نیشابور عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/08/24 تا 1398/05/24