آمار کلی

کد ملی: 621940XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه ابنیه گدوک رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/06/20 تا 1396/07/20
بازیافت شهرداریها و دهیاریهای شهرستان فریدن بزرگ نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/06/02 تا 1396/04/01