آمار کلی

کد ملی: 609003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی تولیدی خدماتی عقاب جم عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/05 تا کنون