آمار کلی

کد ملی: 266822XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف فرهنگیان آموزش و پرورش شهرستان فومن عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/04/20 تا 1395/05/02