آمار کلی

کد ملی: 160273XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت فدک مراغه عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/09/05 تا 1398/11/11