آمار کلی

کد ملی: 005502XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نارنجستان سبز تهران مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/15 تا کنون