آمار کلی

کد ملی: 155036XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشکسوتان فوتبال صافی رود مراغه عضو هیئت مدیره فعال 1395/05/24 تا کنون