آمار کلی

کد ملی: 506016XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی و مشاوره و داوری ناظران حامی عدالت عضو هیئت مدیره فعال 1394/03/10 تا کنون