آمار کلی

کد ملی: 007162XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشکسوتان دادپویان ایرانیان عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/06 تا کنون