آمار کلی

کد ملی: 137702XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساباط طرح آرا عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/08/03 تا 1393/07/19