آمار کلی

کد ملی: 216266XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مشاوره حقوقی عدالت خواهان ممتاز طبرستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/17 تا کنون