آمار کلی

کد ملی: 119000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تلفر بازرس اصلی خارج شده 1397/01/19 تا 1399/06/15