آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی آینده پردازان نوین فن آوری ایرانیان عضو هیئت مدیره منحل شده 1383/11/27 تا کنون