آمار کلی

کد ملی: 004564XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور گذر راه کیش مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/26 تا کنون
مهندسین مشاور طرح خانه سه بعدی عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/02 تا کنون
مهندسین مشاور گذرراه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/15 تا کنون