آمار کلی

کد ملی: 203092XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایده آل شعله آبی گلستان بازرس اصلی فعال 1396/12/06 تا کنون