آمار کلی

کد ملی: 093376XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 9

شرکت فعال: 5

خارج شده: 4

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آباد گران توس امکان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/03 تا کنون
صنایع غذایی به آرا رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/02 تا کنون
رنگین در توس عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/04/17 تا 1398/04/30
خوشگوار آذربایجان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/04 تا کنون
راوند مشهد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/27 تا کنون
خوشگوار مشهد نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/02/13 تا 1398/02/16
خوشگوار تبریز عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/02/28 تا 1397/02/26
پخش به آرا گستر نوین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1391/05/25 تا کنون
خوش گوار تهران نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1390/04/17 تا 1392/04/31