آمار کلی

کد ملی: 007937XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی نان حجیم ایثار سینای توس بازرس اصلی فعال 1398/05/25 تا کنون