آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گازرسانی حرارت 2435 کوهدشت منظم بازرس اصلی فعال 1382/08/20 تا کنون