آمار کلی

کد ملی: 582940XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویا اندیشان نوآور ورسخواران بازرس اصلی فعال 1395/07/07 تا کنون