آمار کلی

کد ملی: 197179XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارسوماش اقتصاد صدر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/25 تا کنون
احداث نگهداری و بهره برداری آزاد راه شهید همت کرج مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/07/02 تا 1397/07/03