آمار کلی

کد ملی: 443262XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره یک اتوبوسرانی یزد عضو هیئت مدیره فعال 1392/07/28 تا کنون