آمار کلی

کد ملی: 004239XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فراورده های لبنی ریحانه مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/08/27 تا 1397/09/27