آمار کلی

کد ملی: 093776XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی مطرح نیرو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/20 تا کنون