آمار کلی

کد ملی: 229685XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جهان ادیب نت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1390/02/17 تا کنون