آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی رایان انرژی حکمت پارس بازرس علی البدل خارج شده 1394/05/19 تا 1397/05/30