آمار کلی

کد ملی: 122000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستای جاودان خوانسار مدیرعامل فعال 1397/06/22 تا کنون