آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی دام طیور سمن خمین به شمار ثبت 524 مدیرعامل فعال 1381/12/14 تا کنون