آمار کلی

کد ملی: 212865XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سایا شیمی پارت بازرس اصلی خارج شده 1396/08/15 تا 1396/10/30